Artykuł 1 – CEL

1.1. Ogólne warunki sprzedaży (zwane dalej „Warunkami”) mają na celu określenie warunków sprzedaży specjalistom (zwanym dalej „Klientem”) produktów dystrybuowanych przez SAS NEWMAT, spółkę zarejestrowaną w RCS w Lille Metropolia pod numerem 339 704 595 i położona pod adresem 130/140 Rue René Cauche w NOYELLES-LES-SECLIN (59139), FRANCJA, zwana dalej „NEWMAT”.

1.2. NEWMAT est spécialisée dans la fabrication et la distribution de plafonds tendus, et des accessoires et fournitures y attachés.

1.3. Każde zamówienie oznacza wyraźną akceptację niniejszych warunków. Strony zgadzają się, że w przypadku wystąpienia sprzeczności między różnymi zastrzeżeniami, nawet poza nimi, w szczególności warunkami zakupu, warunki te będą w każdym przypadku obowiązywać.

1.4. Zgodnie z obowiązującymi przepisami NEWMAT zastrzega sobie prawo do odstąpienia od niektórych klauzul niniejszych ogólnych warunków sprzedaży na podstawie negocjacji z klientem poprzez ustanowienie szczegółowych warunków sprzedaży.

 

Artykuł 2 – PRODUKTY

2.1. NEWMAT udostępnia Klientowi cechy wszystkich produktów oferowanych do sprzedaży.

2.2. Jednak w celu zapewnienia jakości, dostępności produktów oraz przepisów normatywnych NEWMAT zastrzega sobie możliwość modyfikacji w dowolnym momencie, nawet po złożeniu zamówienia, niektórych cech produktów, jednak bez specyfikacji tych cech istotne może mieć wpływ.

 

Artykuł 3 – ZAMÓWIENIE

3.1. Przez zamówienie należy zrozumieć każde zamówienie na produkty pojawiające się w kosztorysie i zaakceptowane przez NEWMAT.

3.2. Zamówienie można złożyć dowolnym sposobem pisemnym, ale w żadnym wypadku nie ustnie, w szczególności telefonicznie. W szczególności każdy plan przesłany przez Klienta bez wyraźnej wzmianki o zapytaniu ofertowym będzie uważany za stanowcze i nieodwołalne zamówienie.

3.3. Wszelkie zmiany wymagane przez Klienta mogą być uwzględnione, w granicach możliwości NEWMAT i według własnego uznania, o ile zostaną o tym powiadomione na piśmie. W takim przypadku NEWMAT zostanie zwolniony z ustalonych terminów wykonania i dostawy.

3.4. NEWMAT reserves the right not to honor an order for technical reasons. In this case, the refusal will be notified by email within 24 working hours upon receipt of the accepted quote or the plan sent by the Customer.

3.5. W przypadku całkowitego lub częściowego anulowania zamówienia przez Klienta po jego przyjęciu przez NEWMAT, z jakiegokolwiek innego powodu niż siła wyższa, o której mowa w art. 10, ewentualna wpłata na zamówienie zostanie automatycznie nabyta przez NEWMAT i nie może powodować żadnych zwrotów kosztów.

 

Artykuł 4 – DOSTAWA

4.1. Produkty podróżują na koszt i ryzyko klienta.

4.2. Ryzyko utraty i pogorszenia jakości zostanie przeniesione na Klienta w momencie dostawy zamówionych produktów.

4.3. Klient zobowiązuje się zatem ubezpieczyć na swój koszt zamówione produkty na rzecz NEWMAT ubezpieczeniem ad hoc, aż do pełnego przeniesienia własności i uzasadnić to ostatniemu przy dostawie , W przeciwnym razie NEWMAT byłby uprawniony do opóźnienia dostawy do momentu przedstawienia takiego dowodu.

4.4. Uzgodniono, że dotyczy wszystkich klientów zagranicznych w ramach incoterm „Załadowany EXW”, nawet jeśli NEWMAT zajmuje się transportem.

4.5. Czas dostawy określony w formularzu zamówienia, w kosztorysie lub w innym dokumencie jest podany wyłącznie w celach informacyjnych, NEWMAT nie może zastąpić obowiązków i ograniczeń dostawców i/lub przewoźnika.

4.6. Klient przyjmuje do wiadomości, że realizacja dostawy leży w gestii przewoźnika, ponieważ NEWMAT uznaje się za spełniający obowiązek dostarczenia po dostarczeniu sprzedanych towarów przewoźnikowi, który je przyjął bez zastrzeżeń.

4.7. Klient nie ma zatem roszczeń gwarancyjnych w stosunku do spedytora w przypadku niedostarczenia transportowanych towarów.

 

Artykuł 5 – CENY I WARUNKI PŁATNOŚCI

5.1. Strony wyraźnie postanawiają, że zamówienie zostanie zafakturowane na Klienta na warunkach określonych w formularzu zamówienia lub w cenie uzgodnionej przez NEWMAT podczas tego samego lub podobnego ostatniego zamówienia.

5.2. Płatność kaucji przewidzianej w formularzu zamówienia lub należnej zgodnie ze zwykłymi warunkami składania zamówienia następuje przed rozpoczęciem produkcji.

5.3. Termin płatności ustalany jest na fakturze wystawionej klientowi. Wszelkie prawa, koszty i podatki, które mogą wynikać z wykonania niniejszej umowy, będą wyłączną odpowiedzialnością Klienta.

5.4. Projekty wysłane do akceptacji muszą zostać zwrócone do NEWMAT zaakceptowane w ciągu tygodnia od ich wysyłki.

5.5. Ceny NEWMAT są cenami netto i nie zawierają podatku, nie są wliczone ceny ex-works i opakowania. Nie obejmują transportu, żadnych opłat celnych ani ubezpieczenia, które pozostaje w gestii klienta.

5.6. Zgodnie z art. L.441-6 francuskiego kodeksu handlowego w przypadku opóźnień w płatnościach w porównaniu z datą płatności podaną na fakturze naliczana będzie kara obliczona zgodnie z oprocentowaniem stosowanym przez Bank Europejski bank centralny do swojej ostatniej operacji refinansującej wzrósł o 10 punktów procentowych.

5.7. W przypadku jakichkolwiek opóźnień w płatności Klient zobaczy się bez uprzedniego ostrzeżenia lub wezwania do zastosowania stałej rekompensaty prawnej za koszty zwrotu w wysokości 40 EUR (art. D.441-5 francuskiego kodeksu handlowego).

Kwota ta zostanie konwencjonalnie zwiększona, w odniesieniu do poniesionych kosztów, o 10% kwoty niezapłaconej kwoty przed opodatkowaniem.

5.8. Późne kary są należne bez potrzeby przypominania.

5.9. W przypadku wcześniejszego rozliczenia zniżka nie będzie udzielana.

5.10. Modyfikacja ceny uzasadniona pojawieniem się warunków technicznych nieokreślonych przez Klienta w dniu zamówienia będzie przedmiotem powiadomienia w dowolny sposób skierowany do Klienta.

 

Artykuł 6 – GWARANCJE NA PŁATNOŚCI

6.1. Przy przyjęciu każdego zamówienia NEWMAT bierze pod uwagę wystarczające gwarancje finansowe od Klienta, który zobowiązuje się do zapłaty należnych kwot w terminie ich wymagalności.

6.2. Jeśli NEWMAT ma poważne lub szczególne powody, aby obawiać się trudności w płatności ze strony klienta w dniu lub po dacie zamówienia, lub jeśli klient nie przedstawia już takich samych gwarancji płatności jak w dniu Przyjęcie zamówienia NEWMAT zastrzega sobie prawo do uzależnienia przyjęcia zamówienia lub kontynuacji jego realizacji od płatności gotówkowej lub zapewnienia przez Klienta dodatkowych gwarancji na rzecz NEWMAT.

6.3. W przypadku odmowy zapłaty gotówki bez zaoferowania przez Klienta wystarczającej gwarancji NEWMAT może odmówić uznania złożonego zamówienia i dostarczenia danych produktów, bez możliwości dochodzenia przez Klienta odszkodowania.

 

Artykuł 7 – GWARANCJA NA PRODUKT

7.1. Klient musi w dniu dostawy sprawdzić zgodność produktu z zamówieniem, w szczególności weryfikację jakości i dostarczonych ilości.

7.2. Dostawa towarów odbywa się poprzez podpisanie dowodu dostawy przez Klienta.

7.3. Klient jest odpowiedzialny za dostarczenie wszystkich elementów umożliwiających ustalenie rzeczywistej widocznej wady lub ewentualnego braku zgodności. NEWMAT zastrzega sobie prawo do dokonywania wszelkich ustaleń lub weryfikacji na stronie.

7.4. In the absence of precise and reasoned reservations about the state of the goods, notified on the delivery slip of the carrier on the day of delivery or the last day of delivery in the event of fragmented delivery, and confirmed to the carrier by registered letter with request for ‘acknowledgment of receipt within three (3) days, the Customer will be unable to later excuse the non-conformity of the products with regard to the order or any apparent defect.

7.5. W przypadku niezgodności towaru Klient musi powiadomić i uzasadnić w ciągu 48 godzin roboczych listem poleconym z prośbą o potwierdzenie otrzymania NEWMAT wszelkich uwag lub uwag uzasadniających ewentualny zwrot towaru.

7.6. W przypadku zwrotu towaru, którego nie można przypisać NEWMAT, klient zostanie wystawiony fakturę za dodatkowy pakiet zarządzania i logistyki.

7.7. Produkty są objęte gwarancją zgodnie z art. 1641 i następnymi francuskiego kodeksu cywilnego.

7.8. Produkty są objęte gwarancją przez okres jednego (1) roku od daty dostawy, z zastrzeżeniem zgodności z warunkami, o których mowa w art. 7.11 i 7.12.

W szczególności wytrzymałość spoin w sufitach napinanych jest gwarantowana przez okres dziesięciu (10) lat od otrzymania produktu przez klienta.

7.9. Gwarancję można aktywować w przypadku każdej wymiany produktów uznanych za wadliwe na warunkach, w których zostały one sprzedane, z wyłączeniem wszelkich rekompensat związanych z dodatkowymi kosztami lub naprawą szkód bezpośrednich lub pośrednich.

7.10. Niniejsza gwarancja jest ograniczona do wymiany lub zwrotu produktów niezgodnych lub wadliwych.

7.11. Wymiana wadliwych produktów nie spowoduje przedłużenia okresu gwarancji określonego w artykule 7.8.

7.12. Próbki podano jako wskazówkę bez gwarancji absolutnej tożsamości dostaw. Wymiary, kolory i półprzezroczystość produktów korzystają z tolerancji użytkowania.

7.13. Materiały muszą być stosowane zgodnie z instrukcjami NEWMAT, a instalacja musi być przeprowadzona zgodnie z zasadami sztuki. W przeciwnym razie NEWMAT nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakość i trwałość sprzedawanych produktów.

7.14. Klient jest informowany, że produkty muszą być przechowywane w optymalnych warunkach atmosferycznych i higrometrycznych. W szczególności przechowywanie należy przeprowadzać w temperaturze około 20 ° Celsjusza. W każdym razie okres przechowywania nie może przekraczać sześciu (6) tygodni.

W przypadku niektórych produktów, w szczególności lakierów, czas między odbiorem a montażem musi być jak najkrótszy.

 

Artykuł 8 – ZACHOWANIE TYTUŁU

8.1. Przeniesienie własności naszych produktów zostaje zawieszone do momentu zapłaty całej uzgodnionej ceny, kwoty głównej i akcesoriów, a także wszelkich kosztów i kar, nawet jeśli zostaną spełnione warunki płatności. Wszelkie sprzeczne klauzule uważa się za niepisane.

8.2. NEWMAT może dochodzić prawa, które posiada na podstawie niniejszej klauzuli zachowania tytułu w odniesieniu do jednego ze swoich roszczeń do wszystkich swoich produktów będących w posiadaniu Klienta. NEWMAT może je odzyskać i zażądać ich jako rekompensaty za każdą niezapłaconą fakturę, bez uszczerbku dla rozstrzygania trwającej sprzedaży i anulowania gwarancji przewidzianych w art. 7.

 

ARTYKUŁ 9 – UCHWAŁA

9.1. Poza przypadkami, o których mowa w art. 10, oraz w przypadku braku płatności lub częściowej zapłaty jednej płatności, NEWMAT zastrzega sobie prawo do oświadczenia o rozwiązaniu umowy z winy i zażaleń Klienta, po wysłaniu ” formalne zawiadomienie pozostało nieskuteczne piętnaście (15) dni po jego pierwszej prezentacji klientowi. Z tej opcji można skorzystać bez uszczerbku dla jakiegokolwiek roszczenia odszkodowawczego. W tym drugim przypadku NEWMAT może z prawa wstrzymać się z kaucją otrzymaną jako rekompensatę za spowodowane szkody.

9.2. Ta rezolucja będzie warta formalnego powiadomienia w celu zwrotu dostarczonego towaru.

 

Artykuł 10 – SIŁA WYŻSZA I PRZYPADKI PRZYPADKOWE

10.1. Jest to rozumiane przez siłę wyższą lub przypadkowe zdarzenia we wszystkich przypadkach, w szczególności strajki całkowite lub częściowe, zakłócenie środków transportu, sytuacje blokowania, niepokoje, zamieszki, awaria maszyn, epidemia, pożary, powodzie, klęska żywiołowa lub z powodu rozszczepienia atomu i, co do zasady, oraz dla wszystkich przypadków uznanych w orzecznictwie wydanym przez francuski sąd kasacyjny.

10.2. Klient, po podpisaniu formularza zamówienia lub zaakceptowaniu oferty, nie może anulować zamówienia, z wyjątkiem przypadku siły wyższej należycie zgłoszonej NEWMAT w ciągu 48 godzin od wystąpienia zdarzenie.

10.3. NEWMAT może, na tych samych warunkach, natychmiast zawiesić dostawę lub anulować zamówienie.

W przypadku zawieszenia dostawy NEWMAT poinformuje klienta o okresie zawieszenia.

Klient będzie miał okres trzech (3) dni roboczych od otrzymania powiadomienia na anulowanie zamówienia. W przeciwnym razie nowy termin zostanie uznany za zaakceptowany.

10.4. Podobnie, w przypadku przejęcia NEWMAT w rozumieniu artykułu L.233-3 francuskiego kodeksu handlowego, NEWMAT zastrzega sobie prawo do powiadomienia Klienta o anulowaniu zamówienia bez ponoszenia kary w tym samym zakresie formularze niż te, o których mowa w art. 9.

 

Artykuł 11 – DANE OSOBOWE

11.1. Przy zamawianiu Klient musi podać różne informacje i pełne dane kontaktowe w celu identyfikacji (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail itp.), Których gwarantuje przez cały czas dokładność, szczerość i rzetelność oraz zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Usługodawcę o wszelkich modyfikacjach dotyczących jego sytuacji: zmianie adresu elektronicznego lub fizycznego, numeru telefonu lub osoby kontaktowej.

11.2. Usługodawca informuje Klienta, że jedynym celem gromadzenia danych przy podpisywaniu oferty jest osiągnięcie celu, o którym mowa w art. 1.

11.3. Przyjęcie oferty lub złożenie zamówienia stanowi zgodę na zarządzanie danymi oraz, w stosownych przypadkach, na ich przekazanie do dowolnego potencjalnego dostawcy lub podwykonawcy.

11.4. Zebrane dane są przechowywane przez okres dwunastu (12) lat od daty ostatniego zamówienia.

11.5. W każdym przypadku Klient może poprosić o przekazanie zebranych danych osobowych przetwarzanych, złożyć wniosek o zmianę lub sprostowanie, wniosek o ograniczenie przetwarzania lub wniosek o usunięcie danych poza okresem prawnym lub umownym. w szczególności dotyczy okresu gwarancji gwarancji lub przedawnienia, poprzez wyraźne żądanie za pośrednictwem adresu e-mail newmat@newmat.com.

Klient będzie miał również możliwość złożenia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu rozporządzenia UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.

 

Artykuł 12 – ROZSTRZYGANIE SPORÓW

12.1. W przypadku braku porozumienia co do wykonania umowy Strony spotkają się w celu osiągnięcia polubownego porozumienia. Jeżeli ekspert zostanie wyznaczony lub wybrany w celu rozwiązania sporu, koszty ekspertyzy poniesie strona wyznaczona jako odpowiedzialna.

12.2. W przypadku braku polubownego porozumienia wszelkie spory dotyczące wykonania niniejszych warunków zostaną wniesione do sądu handlowego w Lille Métropole, który orzeka zgodnie z prawem francuskim, niezależnie od wezwania w ramach gwarancji, postępowania ochronnego lub tymczasowego lub jakiejkolwiek procedury sprzeciwu wobec nakaz zapłaty.