Artikel 1 – DOEL

1.1. De Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna “de Voorwaarden”) zijn bedoeld om de verkoopvoorwaarden aan professionals (hierna “de Klant”) te bepalen van de producten die worden gedistribueerd door SAS NEWMAT, een bedrijf geregistreerd bij de RCS van Lille Metropool onder nummer 339 704 595 en gelegen aan de Rue René Cauche 130/140 in NOYELLES-LES-SECLIN (59139), FRANKRIJK, hierna “NEWMAT” genoemd.

1.2. NEWMAT is gespecialiseerd in de productie en distributie van spanplafonds en de bijbehorende accessoires en benodigdheden.

1.3. Elke bestelling impliceert uitdrukkelijke aanvaarding van deze Voorwaarden. De partijen komen overeen dat in het geval dat een tegenstrijdigheid optreedt tussen verschillende bepalingen, zelfs buiten deze, in het bijzonder de inkoopvoorwaarden, deze voorwaarden in elk geval prevaleren.

1.4. In overeenstemming met de geldende voorschriften behoudt NEWMAT zich het recht voor af te zien van bepaalde bepalingen van deze algemene verkoopvoorwaarden, op basis van onderhandelingen met de klant, door specifieke verkoopvoorwaarden vast te stellen.

 

Artikel 2 – PRODUCTEN

2.1. NEWMAT stelt de klant de kenmerken van alle te koop aangeboden producten ter beschikking.

2.2. Om te voldoen aan de kwaliteit, de beschikbaarheid van de producten en de normatieve bepalingen, behoudt NEWMAT zich echter de mogelijkheid voor om op elk gewenst moment, zelfs na de bestelling, bepaalde kenmerken van de producten te wijzigen, zonder echter dat de specificaties van de kenmerken essentieel kan worden beïnvloed.

 

Artikel 3 – BESTELLEN

3.1. Bij bestelling is het noodzakelijk om elke bestelling van de producten te begrijpen die op de schatting voorkomt en door NEWMAT wordt geaccepteerd.

3.2. De bestelling kan op elke schriftelijke manier worden gedaan, maar in geen enkel geval mondeling, met name telefonisch. In het bijzonder zal elk plan dat door de Klant wordt verzonden zonder uitdrukkelijke vermelding van een offerteaanvraag worden beschouwd als een vaste en onherroepelijke bestelling.

3.3. Wijzigingen die door de klant worden aangevraagd, kunnen alleen in aanmerking worden genomen, binnen de grenzen van de mogelijkheden van NEWMAT en naar eigen goeddunken, indien deze schriftelijk worden medegedeeld. In een dergelijk geval zal NEWMAT worden vrijgegeven van de overeengekomen deadlines voor de uitvoering en levering ervan.

3.4. NEWMAT behoudt zich het recht voor om een bestelling om technische redenen niet te honoreren. In dit geval wordt de weigering binnen 24 werkuren na ontvangst van de aanvaarde offerte of het door de klant verzonden plan per e-mail gemeld.

3.5. In geval van volledige of gedeeltelijke annulering van de bestelling door de Klant na acceptatie door NEWMAT, om welke reden dan ook, anders dan in geval van overmacht als bedoeld in artikel 10, wordt elke mogelijke aanbetaling op de bestelling automatisch verkregen door NEWMAT en kan geen aanleiding geven tot enige terugbetaling.

 

Artikel 4 – LEVERING

4.1. De producten reizen voor rekening en risico van de klant.

4.2. Het risico van verlies en verslechtering gaat over op de klant bij levering van de bestelde producten.

4.3. De Klant verbindt er zich derhalve toe om, op zijn kosten, de bestelde producten ten behoeve van NEWMAT te verzekeren door een ad hoc verzekering, tot volledige eigendomsoverdracht en deze bij aflevering te rechtvaardigen . Anders zou NEWMAT het recht hebben de levering uit te stellen totdat een dergelijk bewijs wordt overgelegd.

4.4. Er wordt overeengekomen dat het voor alle buitenlandse klanten wordt toegepast op de incoterm “EXW geladen”, zelfs als NEWMAT het transport verzorgt.

4.5. De levertijd vermeld op de bestelbon, op de offerte of op een ander document wordt alleen ter informatie vermeld, NEWMAT kan de verplichtingen en beperkingen van leveranciers en/of de transporteur niet vervangen.

4.6. De klant erkent dat het aan de vervoerder is om de levering te doen, waarbij NEWMAT wordt geacht aan zijn leveringsverplichting te hebben voldaan zodra de verkochte goederen zijn geleverd aan de vervoerder die deze zonder voorbehoud heeft aanvaard.

4.7. The Customer therefore has no warranty claim against the shipper in the event of failure to deliver the goods transported.

 

Artikel 5 – TARIEVEN EN BETALINGSVOORWAARDEN

5.1. De partijen komen uitdrukkelijk overeen dat de bestelling aan de klant zal worden gefactureerd onder de voorwaarden die zijn gedefinieerd in de bestelbon of in de prijs die door NEWMAT is overeengekomen tijdens dezelfde of soortgelijke laatste bestelling.

5.2. De betaling van een aanbetaling voorzien op de bestelbon of betaalbaar volgens de gebruikelijke voorwaarden voor het plaatsen van de bestelling is voorafgaand aan de start van de productie.

5.3. De vervaldatum van de betaling wordt bepaald op de factuur die aan de klant wordt verstrekt. Alle rechten, vergoedingen en belastingen van welke aard dan ook, die aanleiding kunnen geven tot de uitvoering van deze voorwaarden, vallen onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de Klant.

5.4. Concepten die voor acceptatie zijn verzonden, moeten binnen acht dagen na verzending worden teruggestuurd naar NEWMAT.

5.5. NEWMAT-prijzen zijn netto en exclusief btw, af fabriek en exclusief verpakking. Ze omvatten geen transport, douanekosten of verzekeringen die de verantwoordelijkheid van de klant blijven.

5.6. In overeenstemming met artikel L.441-6 van de Franse handelswetgeving wordt in geval van late betaling in vergelijking met de op de factuur vermelde betaaldatum een boete toegepast berekend op basis van de door de Bank toegepaste rentevoet Europese centrale bank tot haar meest recente herfinancieringstransactie steeg met 10 procentpunten.

5.7. Voor elke betalingsachterstand is de klant zonder voorafgaande waarschuwing of dagvaarding onderworpen aan een wettelijke forfaitaire vergoeding voor invorderingskosten van € 40 (artikel D.441-5 van het Franse handelswetboek).

Dit bedrag wordt conventioneel verhoogd met betrekking tot gemaakte kosten met 10% van het bedrag vóór belastingen van het onbetaalde bedrag.

5.8. Late boetes zijn verschuldigd zonder dat een herinnering nodig is.

5.9. In geval van vroegtijdige afrekening wordt geen korting gegeven.

5.10. Een wijziging van de prijs die wordt gerechtvaardigd door het verschijnen van technische voorwaarden die niet door de klant zijn aangegeven op de dag van de bestelling, zal het voorwerp uitmaken van een kennisgeving op elke manier die aan de klant is gericht.

 

Artikel 6 – BETALINGSGARANTIES

6.1. Voor de acceptatie van een bestelling houdt NEWMAT rekening met voldoende financiële garanties van de klant die zich ertoe verbindt de verschuldigde bedragen te betalen wanneer deze opeisbaar worden.

6.2. Als NEWMAT ernstige of bijzondere redenen heeft om te vrezen voor betalingsproblemen bij de klant op of na de besteldatum, of als de klant niet langer dezelfde betalingsgaranties biedt als op de datum van Aanvaarding van de bestelling, NEWMAT behoudt zich het recht voor om de aanvaarding van de bestelling of de voortzetting van de uitvoering ervan afhankelijk te stellen van contante betaling of het verstrekken door de Klant van aanvullende garanties ten behoeve van NEWMAT.

6.3. In geval van weigering van contante betaling zonder dat de klant voldoende garantie biedt, kan NEWMAT weigeren de geplaatste bestelling te honoreren en de betrokken producten te leveren, zonder dat de klant aanspraak kan maken op enige schadevergoeding.

 

Artikel 7 – PRODUCTGARANTIE

7.1. De klant moet op de dag van levering de conformiteit van het product met de bestelling controleren, met name de verificatie van de geleverde kwaliteit en hoeveelheden.

7.2. De levering van de goederen wordt gerealiseerd door de handtekening van de leveringsbon door de klant.

7.3. Het is aan de klant om alle elementen te verschaffen die het mogelijk maken de realiteit van een duidelijk gebrek of een mogelijk gebrek aan overeenstemming vast te stellen. NEWMAT behoudt zich het recht voor om op de site iets te vinden of te verifiëren.

7.4. Bij gebrek aan precieze en met redenen omklede voorbehouden bij de staat van de goederen, aangemeld op de leveringsbon van de vervoerder op de dag van levering of de laatste dag van levering in geval van gefragmenteerde levering, en bevestigd aan de vervoerder per aangetekende brief met verzoek om ‘ontvangstbevestiging binnen drie (3) dagen, kan de klant de niet-conformiteit van de producten met betrekking tot de bestelling of een kennelijk defect later niet meer verontschuldigen.

7.5. In geval van non-conformiteit van de goederen, moet de klant binnen 48 werkuren per aangetekende brief met verzoek om ontvangstbevestiging aan NEWMAT elke opmerking of opmerking melden die een mogelijke teruggave van de goederen rechtvaardigt.

7.6. In geval van retourzending van de goederen die niet aan NEWMAT zijn toe te rekenen, wordt de klant gefactureerd voor een extra beheer- en logistiek pakket.

7.7. The products are guaranteed in accordance with articles 1641 and following of the French civil code.

7.8. De producten worden gegarandeerd voor een periode van één (1) jaar vanaf de datum van levering, op voorwaarde dat wordt voldaan aan de voorwaarden waarnaar wordt verwezen in de artikelen 7.11 en 7.12.

In het bijzonder is de sterkte van lassen in spanplafonds gegarandeerd voor een periode van tien (10) jaar vanaf ontvangst van het product door de klant.

7.9. De garantie kan worden geactiveerd voor elke vervanging van producten die als defect worden erkend onder de omstandigheden waarin ze zijn verkocht, met uitzondering van enige compensatie met betrekking tot extra kosten of reparatie van directe of indirecte schade.

7.10. Deze garantie is beperkt tot de vervanging of terugbetaling van niet-conforme of defecte producten.

7.11. De vervanging van defecte producten heeft niet tot gevolg dat de in artikel 7.8 vastgestelde garantieperiode wordt verlengd.

7.12. De monsters worden ter indicatie gegeven zonder garantie van absolute identiteit van de leveringen. De afmetingen, kleuren en doorschijnendheid van de producten profiteren van gebruikstoleranties.

7.13. De materialen moeten worden gebruikt in overeenstemming met de NEWMAT-instructies en de installatie moet worden uitgevoerd volgens de regels van de techniek. Anders wijst NEWMAT alle verantwoordelijkheid af voor de kwaliteit en duurzaamheid van de verkochte producten.

7.14. De klant wordt geïnformeerd dat de producten onder optimale atmosferische en hygrometrische omstandigheden moeten worden opgeslagen. In het bijzonder moet de opslag worden uitgevoerd onder temperatuuromstandigheden van ongeveer 20 ° Celsius. De opslag mag in elk geval niet langer zijn dan zes (6) weken.

Voor bepaalde producten, met name gelakt, moet de tijd tussen ontvangst en installatie zo kort mogelijk zijn.

 

Artikel 8 – EIGENDOMSVOORBEHOUD

8.1. De eigendomsoverdracht van onze producten wordt opgeschort tot betaling van de gehele overeengekomen prijs, in hoofdsom en accessoires, plus eventuele kosten en boetes, zelfs als betalingsvoorwaarden worden verleend. Elke andersluidende clausule wordt als ongeschreven beschouwd.

8.2. NEWMAT kan aanspraak maken op het recht dat het bezit onder deze clausule van eigendomsvoorbehoud voor een van zijn claims op al zijn producten in het bezit van de klant. NEWMAT kan ze terugnemen en claimen als vergoeding voor elke onbetaalde factuur, onverminderd de afwikkeling van de lopende verkopen en de annulering van de garanties voorzien in artikel 7.

 

ARTIKEL 9 – RESOLUTIE

9.1. Afgezien van de gevallen waarnaar wordt verwezen in artikel 10, en in geval van niet-betaling of gedeeltelijke betaling van een enkele betaling, behoudt NEWMAT zich het recht voor om de overeenkomst na schuld en grieven van de klant te verklaren, na verzending ” een formele kennisgeving bleef vijftien (15) dagen na de eerste presentatie aan de klant mislukt. Deze optie kan worden uitgeoefend onverminderd eventuele schadevergoeding. In het laatste geval kan NEWMAT van rechtswege een aanbetaling inhouden ter vergoeding van de veroorzaakte schade.

9.2. Deze resolutie is een formele kennisgeving waard om de geleverde goederen te retourneren.

 

Artikel 10 – OVERMACHT EN KRACHTIGE GEVALLEN

10.1. Onder overmacht of toevallige gebeurtenis worden alle gevallen verstaan, in het bijzonder totale of gedeeltelijke stakingen, verstoring van transportmiddelen, lockout-situaties, onrust, rellen, machinestoring, epidemie, branden, overstromingen, natuurrampen of vanwege de splijting van het atoom en, als algemene regel, en voor alle gevallen erkend door jurisprudentie afkomstig van het Franse Hof van Cassatie.

10.2. De klant kan, na ondertekening van het bestelformulier of het accepteren van een offerte, de bestelling niet annuleren, behalve in geval van overmacht dat naar behoren binnen 48 uur na het optreden van NEWMAT is gemeld. het evenement.

10.3. NEWMAT kan onder dezelfde voorwaarden de levering onmiddellijk opschorten of de bestelling annuleren.

In the event of delivery suspension, NEWMAT will inform the Customer of the suspension period.

De klant heeft een periode van drie (3) werkdagen na ontvangst van de kennisgeving om zijn bestelling te annuleren. Anders wordt de nieuwe deadline als geaccepteerd beschouwd.

10.4. Evenzo, in het geval van een overname van NEWMAT in de zin van artikel L.233-3 van het Franse handelswetboek, behoudt NEWMAT zich het recht voor om de klant op de hoogte te brengen van de annulering zonder boete van de bestelling in dezelfde formulieren dan die bedoeld in artikel 9.

 

Artikel 11 – PERSOONLIJKE GEGEVENS

11.1. Bij de bestelling moet de klant verschillende informatie en volledige identificatiegegevens (naam, adres, telefoonnummer, e-mail, enz.) Verstrekken, waarvan hij te allen tijde de nauwkeurigheid, oprechtheid en betrouwbaarheid garandeert, en verbindt zich ertoe de Dienstverlener onmiddellijk op de hoogte te brengen van elke wijziging met betrekking tot zijn situatie: wijziging van elektronisch of fysiek adres, telefoonnummer of contactpersoon.

11.2. De dienstverlener informeert de klant dat het enige doel van het verzamelen van de gegevens bij het ondertekenen van de offerte het bereiken van het in artikel 1 genoemde object is.

11.3. Aanvaarding van de offerte of het plaatsen van de bestelling houdt instemming in voor het beheer van de gegevens en, in voorkomend geval, voor hun communicatie met een potentiële leverancier of onderaannemer.

11.4. De verzamelde gegevens worden bewaard voor een periode van twaalf (12) jaar vanaf de datum van de laatste bestelling.

11.5. De klant kan in elk geval buiten de wettelijke of contractuele periode om de mededeling van de verwerkte persoonsgegevens vragen, een verzoek tot wijziging of rectificatie, een verzoek tot beperking van de verwerking of een verzoek tot verwijdering indienen. in het bijzonder met betrekking tot de garantieperiode of het voorschrift, door een expliciet verzoek te doen via het e-mailadres newmat@newmat.com.

De klant heeft ook de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit, in de zin van EU-verordening 2016/679 van 27 april 2016.

 

Artikel 12 – BESLECHTING VAN GESCHILLEN

12.1. In geval van onenigheid over de uitvoering van het contract komen de partijen samen om een minnelijke overeenkomst te bereiken. Als een expert wordt aangesteld of gekozen om een geschil op te lossen, worden de expertisekosten gedragen door de partij die als verantwoordelijke is aangewezen.

12.2. Bij gebreke van een minnelijke overeenkomst, zal elk geschil betreffende de uitvoering van deze Voorwaarden worden voorgelegd aan de rechtbank van koophandel van Lille Métropole, die uitspraak zal doen in overeenstemming met de Franse wetgeving, niettegenstaande de garantie, beschermende of voorlopige procedure, of een oppositieprocedure tegen om te betalen.